Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
StudenciDziekanat 
Godziny pracy


poniedziałek 8.00 - 13.00
wtorek 12.00-18.00
środa nieczynne
czwartek 8.00 - 13.00
piątek 8.00 - 13.00
sobota 8.00 - 16.00
niedziela 8.00 - 14.00

ul.Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
Tel. (0-22) 814 54 39, Fax (0-22) 814 54 41
Tel. (0-22) 814 32 37, 814 32 48 w 104 do 111


dziekanat@wsdg.pl

kontakt z Rektorem WSDG rektorat@wsdg.pl

 
Kontakt z nami

kierownik

- Agnieszka Zielińska
 
tel. 814 32 37 w. 106
 e-mail: azielinska@wsdg.pl

z-ca kierownika
- studia zaoczne Ekonomia, sem.II,VI
- studia zaoczne Informatyka i ekonometria, sem.I,II
- studia popołudniowe Ekonomia, sem.V

- Bogusława Domańska
 tel. 814 32 37 w. 109
 e-mail: bdomanska@wsdg.pl

- studia zaoczne Ekonomia, sem. IV
- studia zaoczne Informatyka i ekonometria, sem.III,IV
- Eliza Blejsz
 tel. 814 32 37 w. 108
 e-mail: eblejsz@wsdg.pl
- studia zaoczne Ekonomia, sem. V
- Barbara Kurpeta
 tel. 814 32 37 w. 105
 e-mail: bkurpeta@wsdg.pl
- studia zaoczne Ekonomia, sem.III - Anna Pawlak
 tel. 814 32 37 w. 111
 e-mail: apawlak@wsdg.pl
- studia zaoczne reg. Ekonomia, sem. VII
- studia zaoczne uzupełniające magisterskie Ekonomia, sem.I
- Anna Zaręba
 tel. 814 32 37 w. 110
 e-mail: azareba@wsdg.pl
- studia zaoczne jednolite magisterskie Ekonomia, sem.I
- studia zaoczne licencjackie Ekonomia, sem.I
- Agnieszka Szatkowska
 tel. 814 32 37 w. 107
e-mail: aszatkowska@wsdg.pl

- studia dzienne Ekonomia sem. I,III,V,
- studia dzienne Informatyka sem.I,III

- Dorota Modzelewska
 tel. 814 32 37 w. 104
 mail:dmodzelewska@wsdg.pl

 
Wymagania organizacyjne Dziekanatu WSDG przed złożeniem egzaminu dyplomowego

Po spełnieniu warunków określonych w planie i programie studiów student zostaje dopuszczony do złożenia egzaminu dyplomowego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest także spełnienie wymogów organizacyjnych, poprzez złożenie w Dziekanacie niżej wymienionych dokumentów:

- indeks i karta/y egzaminacyjna/e z wszystkimi wpisami, w ciągu 16 dni od dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej (lub poprawkowej) w celu zaliczenia ostatniego semestru studiów (uzyskania absolutorium),
- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (druk do pobrania w Dziekanacie),
- karta odejścia studenta, podpisana przez dziekanat, bibliotekę i księgowość (druk do pobrania w Dziekanacie po wcześniejszym zgłoszeniu; karta zachowuje ważność do ostatniego dnia miesiąca, w którym została podpisana)
- opłata za egzamin dyplomowy i dyplom w wysokości 260,00 zł (w chwili podpisywania karty odejścia w dziale księgowości opłata musi znajdować się na koncie Uczelni).
- 2 egzemplarze pracy dyplomowej, podpisane przez promotora,
- egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej,
- 4 zdjęcia w formacie 45 x 65 mm,

Jeżeli student w ciągu 3 miesięcy od daty uzyskania absolutorium nie złoży pracy dyplomowej, może ubiegać się pisemnie o przedłużenie terminu złożenia egzaminu dyplomowego, jednak na okres nie dłuższy niż do roku czasu od daty uzyskania absolutorium. Student uzyskujący zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego uiszcza opłaty określone w Zarządzeniu Kanclerza w wysokości 100,00 zł – za każdy miesiąc. W sytuacji powyższej, w chwili podpisywania karty odejścia przez dział księgowości, opłaty za przedłużenie terminu obrony muszą znajdować się na koncie Uczelni.

Po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

Dyplom ukończenia studiów sporządzany jest w ciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego. Dyplom odbiera się osobiście po złożeniu w Dziekanacie legitymacji studenckiej.

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing