Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
StudenciBiblioteka 
GODZINY PRACY
O NAS
BIBLIOTEKA ON-LINE
SKRYPTY W SPRZEDAŻY
REGULAMIN BIBLIOTEKI WSDG
WYBRANE BIBLIOTEKI WARSZAWSKIE DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET

GODZINY PRACY

BIBLIOTEKA oraz CZYTELNIA mieszczą się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie
przy Placu Żelaznej Bramy 10 tel. 654 31 39

biblioteka@wsdg.pl

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
poniedziałek nieczynne
wtorek 8-16
środa 10-18
czwartek 10-18
piątek 8-16
sobota 8-16
niedziela 8-16

 
O NAS

Od bieżącego roku akademickiego biblioteka uczelniana zyskała nowe, przestronne lokum w Pałacu Lubomirskich. Zgromadziliśmy księgozbiór liczący ponad 12 000 woluminów, liczne tytuły czasopism polskich i zagranicznych pochodzących z regularnej prenumeraty, a także blisko 400 taśm magnetofonowych stanowiących dużą pomoc w nauce języków obcych. W związku ze wzrastającymi potrzebami na bieżąco aktualizujemy nasz księgozbiór proponując naszym studentom najnowsze pozycje. Zakup książek podyktowany jest sugestiami kadry dydaktycznej. Niezależnie od tego WSDG podpisała umowy o współpracy z Centralną Biblioteką NBP i Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, na podstawie których studenci mogą korzystać ze wskazanych zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka jest dostępna dla studentów przez sześć dni w tygodniu. Uruchomiliśmy jednocześnie czytelnię główną w Pałacu Lubomirskich oraz pomieszczenia wyposażone w komputery ze stałym łączem internetowym (dostępne zarówno przy ul. Łabiszyńskiej jak i przy Placu Żelaznej Bramy).

 
BIBLIOTEKA ON-LINE

Biblioteka on-line, to moduł, dzięki któremu można zapoznać się z aktualnym katalogiem biblioteki oraz sprawdzić swój stan zaległości w bibliotece. Hasła do logowania mogą Państwo odbierać osobiście w bibliotece WSDG przy Placu Żelaznej bramy. Wszelkie informacje na temat posługiwania się modułem biblioteka on-line znajdą państwo w pomocy modułu.
 
SKRYPTY W SPRZEDAŻY

Zeszyt naukowy nr 1:
Materiały z Pierwszego Seminarium Integracji Europejskiej - 20zł.
Zeszyt naukowy nr 2:
Materiały z Seminarium p.t. „Rozwój zrównoważony jako wyzwanie dla polskiej gospodarki” - 20zł.
Zeszyt naukowy nr 3:
Aktualne problemy geografii ekonomicznej – Ireneusz Michałków– 35zł.
Zeszyt naukowy nr 4:
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki – 30zł.
Zeszyt naukowy nr 5:
Wielokryterialne wspomaganie wyboru wariantu gospodarowania odpadami w procesie produkcji – Tadeusz Truchanowicz – 20zł.
Zeszyt naukowy nr 6:
Związek struktur poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych w procesach regulacji człowieka z otoczeniem - Maria Jankowska - 20zł.
Zeszyt naukowy nr 7:
Problemy konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej – 25zł.
Zeszyt naukowy nr 8:
Zarządzanie, ekonomia, marketing – 25zł.
Zeszyt naukowy nr 9:
Przedsiębiorstwa, finanse, bankowość - 28zł.
Zeszyt naukowy nr 10:
Problemy budowania strategii marketingowych - 28zł.
Zeszyt naukowy nr 11:
- 28zł.

Zeszyt naukowy nr 12:
Przedsiębiorczość jako instrument rozwoju gospodarczego – 30zł.
Zeszyt naukowy nr 13:
Konkurencyjność jako wyzwanie dla polskiej gosp.w warunkach uczestnictwa w UE-22zł.
Zeszyt naukowy nr 14:
Z zagadnień wzrostu i równowagi makroekonomicznej– 22zł.
Zeszyt naukowy nr 15:
Z zagadnień jakości w nowoczesnej gospodarce– 30zł.
Zeszyt naukowy nr 16:
Czynniki sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw- 30zł.

1. Rachunkowość zarządcza – Mirosław Wasilewski – 22zł.
2. Materiały pomocnicze do nauki języka angielskiego dla studentów zaocznych WSDG na poziomie intermediate - Sylwia Kossakowska-Pisarek - 20zł.
3. Podstawowe terminy historii gospodarczej - Zdzisław Sirojć - 23zł.
4. Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie - Wiesław Kowalczewski - 25zł.
5. Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju
6. Podstawowe metody i techniki organizacji i zarządzania - Paweł Żukowski - 30zł.
7. Badania operacyjne cz.2 - Ewa Wasilewska - 21zł.
8. Zarys historii gospodarczej – Zdzisław Sirojć15zł.
9. Polityka gospodarcza – Andrzej Bocian - 23zł.
10. Modele i symulacje makroekonomiczne – K. Barteczko i A.F. Bocian – 23zł.
11. Prognozowanie i symulacje gospodarcze – red. Andrzej F. Bocian - 16zł.
12. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem – red. nauk. W. Kowalczewski - 32zł.
13. Podstawy psychologii – Maria Jankowska - 23zł.
14. Zarządzanie przedsiębiorstwem w regionie – red. Wiesław Kowalczewski - 35zł.
15. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.Podstawy teoretyczne –red.W.Werpachowski - 25zł.
16. Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej
Jacek Brdulak – 7zł.
17. Metody algebry liniowej w badaniach ekonometrycznych - Michał Kolupa - 25zł.
18. Polski Przemysł Zbrojeniowy w latach 1945-1955 - Zygmunt Kazimierski - 35zł.
19. Zapomniani Ministrowie Skarbu Drugiej Rzeczypospolitej - Zbigniew Landau - 35zł.
20. Materiały z konferencji "System bankowy w Polsce" - 38zł.
21. Przygotowanie pracy dyplomowej- poradnik dla studentów i promotorów - Lech Ostrowski, Zdzisław Sirojć, Ireneusz Michałków - 10zł.
 
REGULAMIN BIBLIOTEKI WSDG

1. Biblioteka WSDG zgodnie z § 12 Statutu Uczelni spełnia zadanie naukowe, dydaktyczne i usługowe.
2. Biblioteka specjalizuje się w obsłudze pracowników i studentów WSDG.
3. Zbiory biblioteki gromadzone są ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ww. grup czytelników.
4. Prawo do wypożyczeń mają wyłącznie pracownicy i studenci WSDG.
5. Czytelnik może wypożyczyć daną pozycję z biblioteki maksymalnie na okres 30 dni. Wypożyczający nie może posiadać na swoim koncie więcej niż 2 książek. Od osób, które nie dokonują zwrotu wypożyczonych pozycji w ustalonym terminie, pobierana jest opłata karna w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy wypożyczony tom.
6. Dana pozycja wypożyczana jest czytelnikowi posiadającemu aktualną kartę biblioteczną. Od osób, które utraciły kartę biblioteczną, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł za wydanie jej duplikatu.
7. W razie zniszczenia lub zgubienia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego lub nowszego wydania, lub wpłacenia kwoty stanowiącej rzeczywisty odpowiednik wartości książki. Cena jest określona przez dyżurującego bibliotekarza.
8. Nie wypożycza się: czasopism, słowników, encyklopedii, egzemplarzy archiwalnych, egzemplarzy prac dyplomowych oraz innych unikatowych wydawnictw.
9. W bibliotece prowadzone są kartoteki informacyjne oraz obsługa informacyjna w zakresie specjalizacji biblioteki.
10. Korzystający z czytelni są zobowiązani każdorazowo pozostawić aktualną kartę biblioteczną lub legitymację studencką lub też inny dokument potwierdzający tożsamość u dyżurnego bibliotekarza.
11. Materiały własne wnoszone do biblioteki należy zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi oraz okazywać je przy wychodzeniu z biblioteki. Bibliotekarz ma prawo do skontrolowania wynoszonych z biblioteki i czytelni materiałów.
12. Niewłaściwe zachowanie się w bibliotece może spowodować zawieszenie (lub wykluczenie) w prawach korzystania z biblioteki.
13. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę każdorazowo o zmianie adresu i nazwiska.
14. Czytelników opuszczający Uczelnię zobowiązany jest zwrócić kartę biblioteczną i uzyskać podpis na karcie odejścia studenta, stwierdzający uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2004 r.


 
WYBRANE BIBLIOTEKI WARSZAWSKIE DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET

Biblioteka Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteki m.st. Warszawy oraz woj. warszawskiego
Biblioteka Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Sejmowa
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Centralna Biblioteka Rolnicza
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing