Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
StudenciRegulamin studiów WSDG 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. ORGANIZACJA STUDIÓW
III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA
IV. ZALICZENIE SEMESTRU I ROKU STUDIÓW
V. INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW I INDYWIDUALNA ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW
VI. PRZENIESIENIA, WZNOWIENIA I STUDIA RÓWNOLEGŁE
VII. UKOŃCZENIE STUDIÓW, PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY
VIII. URLOPY
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej (WSDG), zwana dalej Uczelnią, jest niepaństwową szkołą wyższą wpisaną pod nr 106 do rejestru uczelni niepaństwowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Nauka w Uczelni jest odpłatna, a szczegółowe regulacje dotyczące opłat określają zarządzenia Kanclerza WSDG.
3. Zarządzenia, o których mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych Uczelni.
§ 2
1. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje po wydaniu w tej sprawie pisemnej decyzji Rektora oraz po immatrykulacji i złożeniu ślubowania, określonego w statucie Uczelni.
2. Studenci otrzymują legitymację studencką oraz indeks dokumentujący przebieg i wyniki studiów.
3. Student po ukończeniu lub przerwaniu studiów zobowiązany jest do oddania legitymacji studenckiej w sekretariacie Uczelni.
§ 3
1. Rektor jest przełożonym wszystkich studentów.
2. Prawa i obowiązki studentów określa Regulamin studiów uchwalony przez Senat Uczelni.
3. Rektor może dokonywać interpretacji postanowień Regulaminu.
 
II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 4
1. Rok akademicki dzieli się na:
a) dwa piętnastotygodniowe semestry (zimowy i letni),
b) trzy sesje egzaminacyjne: zimową, letnią i jesienną,
c) dwa okresy wakacyjne:
- dwutygodniowe wakacje zimowe,
- dziewięciotygodniowe wakacje letnie;
d) ferie świąteczne.
2. Rektor ustala szczegółową organizację roku akademickiego i podaje ją do wiadomości społeczności akademickiej w sposób określony w § 1 ust. 3.
3. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.
§ 5
Szczegółowy plan i rozkład zajęć, wykaz obligatoryjnych zaliczeń, egzaminów i innych obowiązków dydaktycznych realizowanych w określonym semestrze, jest podawany do wiadomości studentów przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub przez doręczenie studentom przed rozpoczęciem semestru.
§ 6
Studia odbywają się według planów i programów nauczania ustalonych przez Uczelnię w trybie określonym w ustawie o szkolnictwie wyższym i w statucie Uczelni.
 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 7
Student ma prawo do:
a) zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz do korzystania w tym celu zarówno z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz zbiorów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i z pomocy nauczycieli akademickich oraz organów Uczelni,
b) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne WSDG za pośrednictwem przedstawicieli studentów,
c) zgłaszania do władz Uczelni postulatów dotyczących planów studiów, programów nauczania, toku studiów, spraw związanych z procesem nauczania,
d) otrzymywania nagród i wyróżnień,
e) uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach naukowych prowadzonych przez Uczelnię.
§ 8
1. Rektor może zawiesić w prawach studenta osobę zalegającą w płatnościach czesnego (rat czesnego).
2. Student, którego prawa studenckie zostały zawieszone, nie może uczestniczyć w zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.
3. Przywrócenie praw studenta następuje po spełnieniu warunków określonych w zarządzeniu Kanclerza wydanym na podstawie § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
§ 9
Za przewinienia dyscyplinarne student ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną WSDG na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.
§ 10
1. Przed przyjęciem na studia kandydat powinien złożyć w Uczelni oryginał świadectwa dojrzałości oraz inne dokumenty określone w zarządzeniu wydanym na podstawie § 35 Statutu WSDG.
2. Zwrot świadectwa dojrzałości następuje tylko w chwili wydania dyplomu oraz po skreśleniu danej osoby z listy studentów.
3. Student zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie, w formie pisemnej, Uczelnię o zmianie nazwiska, stanu cywilnego lub adresu zamieszkania. Korespondencja Uczelni przekazywana na adres wskazany przez studenta będzie uznawana za doręczoną skutecznie.
§ 11
1. Student ma prawo do rezygnacji z nauki w Uczelni. Rezygnacja ze studiów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rezygnacja wywołuje skutek z końcem semestru, w którego czasie trwania Uczelnia ją otrzymała.
§ 12
1. Student zostaje skreślony z listy studentów, jeżeli:
a) zrezygnował ze studiów,
b) nie zaliczył semestru studiów w wyznaczonym przez regulamin terminie i nie uzyskał zgody Rektora na warunkowy wpis na semestr wyższy, lub nie podjął powtarzania niezaliczonego semestru (repeta),
c) nie złożył egzaminu dyplomowego w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskania absolutorium, udokumentowanego protokołami z ostatniego semestru studiów.
d) został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym karą wydalenia z Uczelni.
2. Z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. b), c), d), skreślenie następuje w terminie jednego miesiąca po wydaniu w tej sprawie pisemnej decyzji Rektora.
3. Rektor może skreślić studenta z listy studentów w razie nie złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu i karty egzaminacyjnej w ciągu szesnastu dni od dnia zakończenia każdej sesji egzaminacyjnej.
4. Kanclerz może skreślić studenta z listy studentów w razie nie uiszczania w wyznaczonym przez Uczelnię terminie czesnego lub opłat za zaliczenia/egzaminy, do których przystąpienie jest odpłatne.
§ 13
1. Osoba, która przed ukończeniem studiów została skreślona z listy studentów, może zostać ponownie na tę listę wpisana i wznowić przerwane studia, po spełnieniu warunków określonych w zarządzeniu Kanclerza wydanym na podstawie § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. W razie skreślenia z listy studentów z powodu orzeczenia przez Komisję Dyscyplinarną kary wydalenia z Uczelni prawo do wznowienia studiów przysługuje po zatarciu wymierzonej kary.
 
IV. ZALICZENIE SEMESTRU I ROKU STUDIÓW

§ 14
Podstawowym okresem zaliczeniowym w realizacji toku studiów w Uczelni jest semestr. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w planie studiów dla danego okresu nauki.
§ 15
1. Przy egzaminach i zaliczeniach na stopień stosuje się następujące oceny:
• bardzo dobry - 5,0 • dostateczny plus - 3,5
• dobry plus - 4,5 • dostateczny - 3,0
• dobry - 4,0 • niedostateczny - 2,0
2. Ocena z każdego egzaminu oraz z zaliczenia przedmiotu na stopień wpisywana jest do indeksu, karty egzaminacyjnej i na zbiorczy protokół.
3. Ćwiczenia w WSDG mogą być zaliczane na podstawie prac kontrolnych i innego rodzaju sprawdzianów. Noty negatywne z prac kontrolnych w semestrze nie skutkują automatycznym niezaliczeniem ćwiczeń. Student ma prawo do zaliczenia całości materiału z ćwiczeń danego semestru w formie kolokwium końcowego (w sesji, przed przystąpieniem do egzaminu z danego przedmiotu).
4. Jeżeli przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykłady student musi najpierw zaliczyć ćwiczenia. Nie zaliczenie ćwiczeń skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
5. Niedostateczny jest oceną negatywną, pozostałe oceny wymienione w ust. 1 są ocenami pozytywnymi.
6. Otrzymanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia.
§ 16
1. Zaliczenia zajęć dydaktycznych dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący te zajęcia w terminach ustalonych w organizacji toku studiów.
2. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wpisanie studentom ocen do indeksów i kart egzaminacyjnych nie później niż w terminie czternastu dni od zakończenia egzaminu lub zaliczenia. W tym samym terminie należy również złożyć w Dziekanacie Uczelni zbiorczy protokół wyników. Wpisy ocen do indeksów i kart egzaminacyjnych mogą być dokonywane tylko studentom, których nazwiska na protokole wpisał Dziekanat.
3. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot. Rektor może wyznaczyć innego egzaminatora.
§ 17
1. Po otrzymaniu w terminie zwykłym na egzaminie lub zaliczeniu przedmiotu na stopień oceny negatywnej, studentowi przysługuje prawo do dwóch poprawek z każdego nie zdanego przedmiotu.
2. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego student może wnieść do Rektora odwołanie od wyniku tego egzaminu. Jeżeli Rektor uzna odwołanie za uzasadnione, zarządza przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dotychczasowy egzaminator, wyznaczony przez Rektora drugi specjalista objętego egzaminem przedmiotu oraz Rektor jako przewodniczący.
3. Nieusprawiedliwione nie przystąpienie do egzaminu komisyjnego w wyznaczonym terminie skutkuje utrzymaniem oceny otrzymanej z egzaminu poprawkowego.
§ 18
1. Obowiązkiem studenta jest przystąpienie do egzaminu w terminie ustalonym zgodnie z § 5. Jest to egzamin bezpłatny. Nie zgłoszenie się na egzamin w I terminie skutkuje egzaminem poprawkowym (I lub II), do którego można przystąpić po wniesieniu opłaty za poprawkę. Wysokość tej opłaty określa zarządzenie Kanclerza wydane na podstawie § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu.
2. Nie zdanie egzaminu lub zaliczenia na stopień w ustalonych terminach poprawkowych, jeżeli obejmuje nie więcej niż 3 przedmioty, może być podstawą udzielenia przez Rektora zgody na warunkowe rozpoczęcie studiów na wyższym semestrze z obowiązkiem rozliczenia tzw. warunku nie później, niż do 30 maja w sesji zimowej i 30 października w sesji letniej danego roku akademickiego. Nie rozliczenie egzaminów i zaliczeń warunkowych w ustalonym terminie, automatycznie skutkuje powtarzaniem (repeta) semestru, którego dotyczył „warunek”. Powtarzanie semestru następuje od następnego semestru. W takim przypadku studentowi nie zalicza się zajęć (a w szczególności zaliczeń i egzaminów) z przedmiotów objętych programem semestru, na który był wpisany „warunkowo”.
3. Egzaminy i zaliczenia warunkowe są tak samo odpłatne jak poprawki i to niezależnie od przyczyn nie stawienia się przez studenta na egzaminie.
4. Do sesji poprawkowej I i II i „warunku” w terminach ustalonych w organizacji toku studiów i w trybie określonym w § 17 mają prawo wszyscy studenci bez względu na przyczynę uniemożliwiającą im zdawanie egzaminów i zaliczeń w terminach wcześniejszych.
5. Sam fakt nieobecności studenta na egzaminie lub zaliczeniu nie skutkuje wstawianiem do indeksu i na kartę egzaminacyjną oceny niedostatecznej zarówno przez nauczyciela akademickiego prowadzącego te zajęcia jak i przez Rektora.
6. Rektor na podstawie pisemnej prośby studenta – ze względów zdrowotnych, losowych lub zawodowych może w drodze wyjątku przedłużyć termin rozliczenia „warunku”, ale na okres nie dłuższy, niż do końca semestru. Zmiana terminu rozliczenia „warunku” nie oznacza przywrócenia pierwszego bezpłatnego zdawania egzaminu i zawsze łączy się z odpłatnością.
7. Student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu i karty egzaminacyjnej najpóźniej w ciągu 16 dni po zakończeniu każdej sesji, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
§ 19
1. Student, który spełniając wymogi określone w §18 zaliczył semestr, uzyskuje promocję na semestr wyższy.
2. Student, który nie uzyskał zaliczenia z nie więcej niż 3 przedmiotów (§ 17 ust.2), na pisemną prośbę skierowaną do Rektora w terminie 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej, może być warunkowo wpisany na semestr wyższy i jest zobowiązany do uzyskania brakujących zaliczeń w terminie ustalonym w regulaminie studiów i decyzji Rektora.
3. Student realizując normalny tryb studiów nie ma prawa zaliczać równolegle egzaminów z dwóch różnych semestrów. Wprowadzenie w błąd wykładowcy w tych sprawach skutkować będzie skreśleniem bezpodstawnie uzyskanych ocen i skierowaniem sprawy do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.
4. Student, który zaliczył kolejne dwa semestry składające się na dany rok studiów, uzyskuje bezwarunkową promocję na wyższy rok studiów.
5. Studentowi, który nie zaliczył semestru studiów, przysługuje prawo do jego powtórzenia.
 
V. INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW I INDYWIDUALNA ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

§ 20
1. Po pierwszym roku studiów zakończonym wynikiem nie gorszym niż dobry (średnia ocena z I i II semestru 4 lub więcej), przysługuje studentowi możliwość skorzystania z innej formy studiowania niż wynikająca z planu i organizacji roku akademickiego na kolejnych latach studiów (II i III rok).
2. Na wniosek studenta i po spełnieniu przez niego warunku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Rektor może wyrazić zgodę na realizację indywidualnego programu studiów, opracowanego w porozumieniu z zainteresowanym studentem i wyznaczonym opiekunem naukowym (samodzielnym pracownikiem naukowym). Zmiany w tym zakresie obligatoryjnie powinny spełniać minimum programowe MEN dla ekonomicznych studiów licencjackich, a dodatkowo powinny obejmować przedmioty należące do szeroko rozumianych nauk ekonomicznych, którymi jest zainteresowany student realizujący indywidualny tok studiów.
3. Na wniosek studenta i po spełnieniu przez niego warunku, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Rektor może w uzasadnionych sytuacjach losowych, zawodowych i rodzinnych wyrazić zgodę na indywidualną organizację toku studiów. W takiej sytuacji zgoda nie dotyczy programu dydaktycznego tylko terminów i kolejności oraz zaliczonych przedmiotów na II i III roku. Indywidualna organizacja toku studiów może być ustalona tylko dla jednego roku studiów w WSDG.
 
VI. PRZENIESIENIA, WZNOWIENIA I STUDIA RÓWNOLEGŁE

§ 21
1. Student może przenieść się do innej uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wobec WSDG.
2. Student może przenieść się z innej szkoły wyższej (w tym także zagranicznej) do WSDG.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z innej uczelni podejmuje Rektor.
4. Rektor określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez przenoszącego się studenta zaległości wynikających z różnic w planie i w programie studiów.
5. Student ma obowiązek dokonania opłaty wpisowej oraz uiszczenia opłat egzaminacyjnych za egzaminy uzupełniające w wysokości ustalonej dla egzaminów zdawanych w czasie sesji poprawkowej.
6. Student ma prawo do zmiany systemu kształcenia (studia dzienne, wieczorowe i zaoczne). Decyzje w tej sprawie wydaje Rektor po wniesieniu przez studenta ustalonej opłaty.
§ 22
1. Student po zaliczeniu I semestru może uzyskać urlop od zajęć w WSDG na okres nie przekraczający l roku akademickiego. Student ma prawo do dwóch urlopów w ciągu studiów. W przypadku nie wznowienia studiów po upływie udzielonego urlopu, student zostaje skreślony z listy studentów.
2. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu nie zaliczenia semestru, może wznowić studia za zgodą Rektora.
3. Ponowne przyjęcie na I semestr studiów osoby, która została skreślona z listy studentów, następuje w ramach ogólnych zasad rekrutacji na studia wyższe.
§ 23
Student może studiować poza WSDG w różnych uczelniach, o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów.
 
VII. UKOŃCZENIE STUDIÓW, PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 24
1. Po spełnieniu warunków określonych w planie i w programie studiów student zostaje dopuszczony do złożenia egzaminu dyplomowego. Okres od uzyskania absolutorium do obrony pracy dyplomowej wynosi 3 miesiące. Po tym terminie zachowanie statusu studenta wiąże się z uiszczaniem opłat określonych w Zarządzeniu Kanclerza wydanym na podstawie § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu. Jako ostateczny termin złożenia egzaminu dyplomowego przyjmuje się rok, licząc od daty uzyskania absolutorium.
2. Po uzyskaniu dopuszczenia, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu dyplomowego, student otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata.
§ 25
1. Prawa studenckie, określone w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach szczególnych, wygasają wraz z otrzymaniem dyplomu.
2. W razie dłuższej niż 3 miesiące nieobecności kierującego pracą dyplomową, powodującej opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Rektor obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą.
§ 26
1. Pracę dyplomową wykonuje student pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego. Najniższym stopniem nauczyciela akademickiego kierującego pracą dyplomową jest stopień doktora oraz starszego wykładowcy upoważnionego przez Rektora.
2. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu decyduje Rektor, który powinien zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.
3. Recenzent zobowiązany jest do przedłożenia w Dziekanacie Uczelni recenzję pracy dyplomowej w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nie dochowania ww. terminu Rektor wyznacza nowego recenzenta.
§ 27
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) zdanie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń wszystkich wymaganych przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,
b) uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej,
c) uiszczenie stosownej opłaty.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Rektora, w skład której wchodzą Rektor albo Prorektor (jako przewodniczący), kierujący pracą i recenzent pracy. Rektor może powierzyć przewodnictwo komisji profesorowi lub doktorowi habilitowanemu.
3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od złożenia pracy.
§ 28
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
2. Przy ocenie egzaminu stosuje się oceny określone w § 15 ust. 1.
§ 29
1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny negatywnej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym, Rektor na wniosek studenta wyznacza drugi termin jako ostateczny.
2. W przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w ostatecznym terminie, Rektor wydaje decyzję o:
a) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów,
b) skreśleniu z listy studentów.
§ 30
1. Po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym, absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
a) średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów i z zaliczeń kończących się oceną, b) ocena pracy dyplomowej,
c) ocena egzaminu dyplomowego.
Wynik studiów stanowi średnią: 1/2 oceny wymienionej w pkt. a) oraz 1/4 ocen wymienionych w pkt. b) i c).
3. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
do 3,66 - dostateczny (3)
powyżej 3,66 do 4,32 - dobry (4)
powyżej 4,32 - bardzo dobry (5)
4. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 2.
5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w
ust. 3 o 0,5 stopnia, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre i w obowiązującym terminie ukończył studia.
 
VIII. URLOPY

§ 31
1. Urlopu udziela Rektor na wniosek studenta.
2. Udzielenie urlopu uzależnione jest od wywiązania się studenta z zobowiązań finansowych wobec Uczelni w okresie poprzedzającym urlop.
§ 32
Student może otrzymać urlop w przypadku:
1) długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
2) urodzenia dziecka lub konieczności sprawowania nad nim opieki,
3) innych ważnych okoliczności losowych (rodzinnych i zawodowych), które zostały dostatecznie udokumentowane.
§33
1. Rektor może udzielić urlopu:
a) semestralnego,
b) rocznego.
2.Udzielenie urlopu zostaje potwierdzone wpisem do indeksu.
3.Udzielenie urlopu semestralnego lub rocznego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów. Student w czasie urlopu nie płaci czesnego i nie może uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, zaliczać egzaminów, a także uczestniczyć w seminarium dyplomowym.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34
Uchyla się Regulamin studiów Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej obowiązujący od 1 października 2000 r.
§ 35
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2001 roku.
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing