Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
StudenciKursy i szkolenia - Warszawa 
INFORMACJE I ZAPISY - WARSZAWA
Kurs serwisanta komputerowego
Kurs projektanta stron WWW
Kurs komputerowy I i II stopnia
Kurs głównego księgowego
Kurs kadrowo-płacowy I i II stopnia
Kurs sekretarsko-asystencki
Kurs księgowości komputerowej I , II i III stopnia


INFORMACJE I ZAPISY - WARSZAWA

ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
tel. (0-22) 675 88 65; 675 88 67; tel. / fax. (0-22) 675 88 66
pon.- pt. w godzinach: 8.00-16.00
soboty w godzinach: 9.00-15.00

Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
tel. / fax. (0-22) 654 31 38
pon. - wt. w godzinach: 7.30-15.30
czw. - sob. w godzinach: 7.30-15.30

Bezpłatne pośrednictwo pracy:
Upoważnienie Ministra Gospodarki i Pracy nr. 692/1a

Gwarantujemy:

- wysoki poziom merytoryczny wykładów i zajęć praktycznych
- bezpłatne materiały szkoleniowe, swobodny dostęp do Internetu
- dobrą organizację i atrakcyjną cenę kursu, niewielkie grupy szkoleniowe

Dla naszych absolwentów oferty pracy w renomowanych firmach.

Kursy organizowane są w systemach:
dziennym:
codziennie w godzinach 10:00 – 14:00
wieczorowym:
codziennie w godzinach 17:00 – 20:00

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które dokonały zgłoszenia na kurs, zaakceptowały widniejące w zgłoszeniu warunki uczestnictwa i opłaciły kurs przy zapisie.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz legitymujący się przynajmniej 80 % obecnością i zdanym egzaminem otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Centrum Kształcenia Zawodowego kształci wg własnych programów nauczania chronionych prawem autorskim.
 
Kurs serwisanta komputerowego

System dzienny i wieczorowy

Kurs Serwisanta Komputerowego obejmuje 30 godzin.
Opłata za kurs wynosi 280 zł.

Celem kursu jest nabycie praktycznej umiejętności:
- montażu podzespołów
- identyfikacji części komputerowych
- konfiguracji systemów komputerowych
- eliminacji konfliktów systemowych
- korzystania z narzędzi administracyjnych
 
Kurs projektanta stron WWW

Kurs Projektanta Stron WWW obejmuje 24 godziny.
Opłata za kurs wynosi 250 zł.

Z planem zajęć słuchacz zostaje zapoznany przed rozpoczęciem kursu.

Celem kursu jest:
- nabycie praktycznej umiejętności projektowania i przetwarzania stron internetowych,
- pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami własnymi lub powierzonymi na stronach WWW, poznanie technologii i dokonywanie operacji w programie FrontPage i języku HTML

Uczestnicy kursu mogą nabyć materiały szkoleniowe (skrypt), pomocny w użytkowaniu stron WWW i praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności.
 
Kurs komputerowy I i II stopnia

KURS KOMPUTEROWY - I stopień
30 godzin -cena: 200,- zł

1. Wprowadzenie do obsługi komputera
- Podstawowe informacje o komputerze. Typy procesorów i wielkości pamięci. Karty graficzne, muzyczne, sieciowe. Drukarki i skanery.
- Standardy komunikacji z użytkownikiem, w tym opis klawiatury.
- Zasady BHP: promieniowanie, filtry ekranowe, elektrostatyka, ustawienie monitora, zasilanie, UPS-y, włączanie i wyłączanie, resetowanie, wirusy.

2. System WINDOWS – 95
- Zadania systemu operacyjnego i podstawowe pojęcia,
- System graficzny Windows,
- Cechy wspólne systemów Windows - 95 i Windows – 98

3. Edytor WORD – 97
- Tworzenie tekstu oraz operacje na blokach tekstu,
- Sprawdzanie pisowni. Tworzenie przypisów: wykorzystanie zakładek,
Wstawianie i rysowanie tabel oraz ich modyfikacja i formatowanie,
Wstawianie elementów grafiki,
Tworzenie pisma w kilku kolumnach.


KURS KOMPUTEROWY - II stopień
30 godzin - 300,- zł

1. Wprowadzenie do obsługi komputera
- Funkcje w aplikacjach „Mój komputer” i „Eksplorator Windows”,
- Tworzenie i wykorzystanie dyskietki systemowej,
- Awaryjne i kontrolowane włączenie systemu Windows,
- Wprowadzenie programów na pasek Start i ich usuwanie oraz tworzenie skrótów na Pulpicie,
- Instalowanie systemu.

2. Arkusz kalkulacyjny EXCEL – 97
- Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Wygląd ekranu,
- Zapoznanie z Menu, paskami narzędzi, ich zmianą i dostosowaniem,
- Wypełnianie arkusza przez wpisywanie i kopiowanie. Wypełnianie komórek ciągami wartości,
- Rodzaje adresowania (odwoływania). Tworzenie formuł obliczeniowych,
- Tworzenie i formatowanie arkusza,
- Wykorzystanie funkcji wbudowanych arkusza,
- Przeglądanie arkusza (podział i blokowanie). Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy. Zabezpieczanie danych i arkusza,
- Drukowanie arkusza.

3. Wykorzystanie bazy danych ACCESS
- Koncepcje bazy danych. Korzystanie z programu ACCESS,
- Tworzenie i modyfikacja tablic i formularzy,
- Wyszukiwanie rekordów spełniających zadane warunki,
- Tworzenie i modyfikacja raportów,
- Import i eksport danych,
- Tworzenie wykresów.

4. Użytkowanie poczty elektronicznej
- Internet jako nasze okno na świat,
- Funkcjonowanie poczty elektronicznej,
- Prezentacja menu użytkownika, prezentacja opcji programu,
- Wysyłanie i odbieranie poczty,
- Załączanie i odbieranie załączonych do poczty plików.
 
Kurs głównego księgowego

Opłata za kurs wynosi 1.050 zł

UWAGA ! Rabat dla absolwentów kursu księgowości komputerowej organizowanego przez nasza placówkę wynosi:
- 200 zł dla absolwentów II i III stopnia,
- 400 zł dla absolwentów I, II i III stopnia

Celem kursu jest kształcenie, doszkalanie i doskonalenie w oparciu o przepisy „Ustawy o rachunkowości”, a w szczególności:
- wykorzystanie swobody jaką daje ustawa o tworzeniu zakładowego planu kont;
- umiejętne dostosowanie technik i systemów księgowych do potrzeb firm w zakresie zarządzania, polityki fiskalnej i sprawozdawczości;
- poznanie przepisów prawa, z którymi na co dzień styka się główny księgowy.

ZAKRES TEMATYCZNY

Rachunkowość :
1. Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości
2. Omówienie podstawowych przepisów regulujących zasady prowadzenia rachunkowości
3. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości

Majątek trwały w firmie:
1. Wycena środków trwałych
2. Ewidencja środków trwałych
3. Zasady i metody amortyzacji umorzeń środków trwałych
4. Aktualizacja środków trwałych
5. Odpisy amortyzacyjne od zaktualizowanej wartości środków trwałych

Ewidencja magazynowa

Ewidencja działalności handlowej w hurcie i w detalu
1. Ewidencja
2. Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów

Rozliczanie wynagrodzeń
1. Stosowane systemy wynagradzania
2. Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami wraz z narzutami

Świadczenia na rzecz pracowników

Fundusze i rezerwy
 
Kurs kadrowo-płacowy I i II stopnia

I STOPIEŃ – cena 300 zł

część 1.
Kadry – Płace
Prawo pracy w przepisach i praktyce [10 godz.] :

Źródła prawa pracy. Dokumentacja pracownicza. Nawiązanie stosunku pracy - umowa o pracę. Umowy cywilno - prawne. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Urlopy pracownicze. Zwolnienia od pracy. Wynagrodzenie za pracę i świadczenia pracownicze. Ustanie stosunku pracy – świadectwo pracy.

Wynagrodzenia pracownicze [ 6 godz.] :

Formy wynagradzania. Naliczanie płac i świadczeń pracowniczych. Składki na ubezpieczenia i zaliczka na podatek dochodowy. Potrącenia należności.

Obowiązki rozliczeniowe z ZUS–em [10 godz.] Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - zgłoszenia i rozliczenia. Świadczenia pieniężne z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych:
– emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna;
– dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej;
– zasiłek pogrzebowy.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: – zasiłki: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy;
– świadczenie rehabilitacyjne;
– zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, wychowawczy.

część 2.
Program „PŁATNIK”

Program komputerowy PŁATNIK [24 godz.] :
Zasady wypełniania formularzy zgłoszeniowych:
– zgłoszenie płatnika składek osoby prawnej ZUS – ZPA
– zgłoszenie płatnika składek osoby fizycznej ZUS – ZFA.
Zgłoszenie do ubezpieczeń pracowników ZUS – ZUA ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgłoszenie do ubezpieczeń osób wykonujących prace na podstawie umów zlecenia ZUS – ZZA ubezpieczenie zdrowotne. Zasady wypełniania formularzy rozliczeniowych:
- raporty imienne dla uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS – RCA,
- raporty imienne o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne ZUS – RZA,
- raporty imienne o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS – RSA.

Deklaracja rozliczeniowa – numeryczna ZUS – DRA. Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS – RMUA. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie danych z ubiegłego miesiąca w tym również uwzględnianie nowych – ćwiczenia. Przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do oddziałów ZUS.

II STOPIEŃ – cena 300 zł

Kadry – Płace
Prawo pracy [20 godz.]

Nowoczesna umowa o pracę. Zakaz konkurencji. Regulamin pracy. Regulamin wynagradzania. Ochrona danych osobowych. Ochrona informacji niejawnych Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Przedawnienie roszczeń pracowniczych.

Wynagrodzenia pracownicze [10 godz.] :

Ochrona wynagrodzenia za pracę - wynagrodzenie godziwe. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: wynagrodzenie najniższe, wynagrodzenie "postojowe", wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie "utracone", odszkodowania i odprawy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Ewidencja czasu pracy i naliczanych wynagrodzeń (świadczeń pracowniczych).

Obowiązki rozliczeniowe z ZUS – em i Fiskusem [5 godz.]: Obowiązki składkowe i podatkowe płatników (zgłoszenia i rozliczenia). Dokumentacja ubezpieczeniowa i podatkowa. Odpowiedzialność płatnika za niedopełnienie obowiązków.

Komputerowe programy kadrowo – płacowe i rozliczeniowe: [15 godz.]
RAKS – praktyczna prezentacja programu. Omówienie innych programów kadrowo – płacowo – rozliczeniowych. Obowiązki płatników elektronicznego sporządzania dokumentacji dla ZUS.

Celem kursu jest:
- pozyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu prawa pracy, a w szczególności pozyskiwanie poszerzonej wiedzy w zakresie tych instytucji prawa pracy i innych gałęzi prawa, które mają zastosowanie w procesie kadrowym
- pozyskanie wiedzy niezbędnej w rozliczeniach z ZUS
- zdobycie umiejętności obsługi programu PŁATNIK.
 
Kurs sekretarsko-asystencki

Kurs Sekretarsko – Asystencki z elementami rachunkowości i kadr obejmuje łącznie 75 godzin
(55 godz. – I st. i 20 godz. – II st.)

Opłata za kurs wynosi:
340 zł – I stopień
220 zł – II stopień
Zniżka z tytułu jednorazowej wpłaty za dwa stopnie wynosi 60 zł – wówczas koszt łączny wynosi 500 zł.

Celem kursu jest:
- poznanie zasad sprawnej organizacji pracy, obiegu dokumentacji, redagowania pism;
- kształtowanie postaw etycznych, otwartej osobowości na tle funkcjonowania w przyszłym miejscu pracy;
- poznanie obsługi komputera i jego oprogramowania niezbędnego w pracy biurowej;
- pozyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu prawa pracy, a w szczególności pozyskiwanie poszerzonej wiedzy w zakresie tych instytucji prawa pracy i innych gałęzi prawa, które mają zastosowanie w procesie kadrowym;
- pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania personelem, w tym wiedzy o zasadach i metodach realizowania procesu kadrowego.
 
Kurs księgowości komputerowej I , II i III stopnia

I STOPIEŃ

Cena kursu - 200 zł
Cel: poznanie i opanowanie pojęć z dziedziny rachunkowości, prezentacja bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenie podstawowego urządzenia księgowego jakim jest konto, sposoby kreowania kont, prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, zagadnienia ustalania wyniku finansowego, transakcje podmiotów zwolnionych z podatku od towarów i usług oraz podmiotów objętych tym podatkiem.

Umiejętności: uzyskanie umiejętności w zakresie prowadzenia prostej księgowości tj. fakturowania i rozliczania zakupów oraz sprzedaży i prowadzenia kasy.

II STOPIEŃ

Cena kursu - 300 zł
Cel: zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia księgowości małej firmy produkcyjnej, handlowej lub usługowej techniką tabelaryczną – ręcznie (amerykanka) oraz sporządzanie rachunków zysków i strat w wersjach: kalkulacyjnej i porównawczej.

Umiejętności: rozwiązywanie problemów natury księgowej w powiązaniu z obowiązującymi przepisami systemu finansowego oraz uzyskanie świadomości powiązań wewnętrznych między operacjami księgowymi, ich wpływ na bilans i na rachunek wyników

III STOPIEŃ

Cena kursu - 400 zł
(rabat dla absolwentów I i II stopnia: 30 zł)

Cel: uzyskanie kwalifikacji samodzielnego księgowego i umiejętności prowadzenia ewidencji, jak również analizy finansowej przy użyciu programu księgowo-finansowego RAKS 2000.

Umiejętności: samodzielne otwarcie firmy, zbudowanie planu kont, wprowadzenie bilansu otwarcia oraz operacji gospodarczych, prowadzenie rejestrów VAT – owskich, uzupełnianie deklaracji podatków: dochodowego od osób fizycznych oraz VAT.
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing