Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
StudenciOpłaty 
Ekonomia- studia licencjackie
Ekonomia - studia magisterskie
Informatyka i Ekonometria
Geodezja i Kartografia
Terminy opłat
Godziny pracy działu księgowości
Moduł internetowy do sprawdzania bieżacych opłat
Numer konta
Regulamin opłat za naukę w WSDG (ważny od 16 sierpnia 2005r.)

Ekonomia- studia licencjackie

Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN

 
Ekonomia - studia magisterskie

Uzupełniające

Wpisowe (jednorazowo)*200,- PLN
Czesne za semestr1750,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)350,- PLN

* absolwenci WSDG są zwolnieni z opłaty wpisowej

Jednolite

Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN


 
Informatyka i Ekonometria

Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN

 
Geodezja i Kartografia

Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1750,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)350,- PLN


Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne z czerwonym paskiem,
są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Przy jednorazowej wpłacie czesnego za semestr w terminie płatności I raty
przysługuje 10 % rabatu


 
Terminy opłat

Zarządzenie w sprawie warunków płatności czesnego dla studentów rozpoczynających naukę od semestru jesienno-zimowego roku akademickiego 2005/2006
Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej, postanawiam, co następuje:

1. Ustala się wysokość czesnego za semestr, dla wszystkich studentów ekonomii,informatyki i ekonometrii niezależnie od formy kształcenia na kwotę 1500 zł.( geodezji i kartografii oraz magisterskie uzupełniające, na kwotę 1750 zł.)

2. Na wniosek studenta czesne może być płatne w 5 ratach (każda po 300 zł -geodezja i kartografia 350 zł) w następujących terminach:


semestr jesienno-zimowy
I rata w dniu zapisu, za kolejne semestry do 15 lipca
II rata do 15 października
III rata do 15 listopada
IV rata do 15 grudnia
V rata do 15 stycznia

semestr wiosenno-letni
I rata w dniu zapisu, za kolejne semestry do 15 lutego
II rata do 15 marca
III rata do 15 kwietnia
IV rata do 15 maja
V rata do 15 czerwca


3. W przypadku uiszczenia jednorazowo czesnego za semestr z góry w terminie płatności I raty ,przysługuje 10 % rabat.
4. Ustala się wysokość opłaty wpisowej dla wszystkich studentów niezależnie od formy kształcenia na kwotę 200 zł. Opłata płatna jednorazowo w dniu zapisu.

5. Zwalnia się z opłaty wpisowej niezależnie od formy kształcenia kandydatów, którzy posiadają świadectwo maturalne z wyróżnieniem i złożą komplet dokumentów oraz opłacą co najmniej I ratę czesnego

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

7. Niniejsze zarządzenie ma zastosowanie wyłącznie do studentów rozpoczynających naukę w WSDG od semestru jesienno – zimowego
2005 / 2006.


 
Godziny pracy działu księgowości

Dział księgowości czynny jest w godzinach:

poniedziałek 8-16
wtorek 8-16
środa 8-16
czwartek 8-16
piątek 8-16
sobota 8-16
niedziela 8-14

Kasa czynna od pon.do sob.do godz.15.30, w niedz.do 13.30


Tel.:
(0-22) 814 22 21,
(0-22) 814 29 33,
(0-22) 814 32 48 w 132,134,135

 
Moduł internetowy do sprawdzania bieżacych opłat

Informujemy, że od 1.07.04. uruchomiony został wirtualny dziekanat , moduł w którym możecie państwo sprawdzić swoje bieżące opłaty.
Zapraszamy do korzystania z serwisu.
Dane do logowania proszę odbierać osobiście w dziale rekrutacji szkoły.
W przypadku problemów proszę o kontakt admin@wsdg.pl
Wszystkie pytania dotyczące opłat prosimy kierować do księgowości na adres oplaty@wsdg.pl
 
Numer konta

Wpłat możecie Państwo dokonywać na konto
Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej
ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa:

BPH-PBK S.A. I O/Warszawa
61 1060 2605 0000 4010 1003 8926
lub
KB S.A. II O/Warszawa
66 15001070 1210 7007 1636 0000


Prosimy o korzystanie z systemu rozliczania bankowego „ELIKSIR”

UWAGA!
Za datę spełnienia świadczenia (płatności) uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy WSDG (datę uznania rachunku) albo datę wpłaty w kasie WSDG.
Przy dokonywaniu płatności za pomocą karty płatniczej pobierana jest prowizja bankowa od dokonanej transakcji w wysokości 3%

 
Regulamin opłat za naukę w WSDG (ważny od 16 sierpnia 2005r.)

1. Regulamin ustanawia zasady ponoszenia przez Studenta opłat związanych z kształceniem w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej (WSDG).
2. Nauka pobierana jest przez Studenta na podstawie umowy, która zostaje zawarta
z chwilą przyjęcia przez WSDG podania Studenta o przyjęcie na studia.
3. Student zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat związanych z kształceniem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Do opłat wymienionych w pkt. 3 zalicza się:
a) wpisowe,
b) czesne,
c) opłaty manipulacyjne,
d) opłaty związane z wydawaniem dokumentów i zaświadczeń,
e) opłaty związane z ponownym uzyskiwaniem zaliczeń i zdawaniem egzaminów,
f) odsetki.
5. Opłatę wpisową wnosi osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia najpóźniej w dniu złożenia podania o przyjęcie do WSDG. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.
6.
6.1 Czesne płatne jest za semestr z góry. Na wniosek studenta czesne może być płatne w ratach.
6.2. Student uiszczający czesne w ratach, w sytuacjach określonych w pkt. 18 Regulaminu, zobowiązany jest do uregulowania całej kwoty czesnego należnego za semestr, w którym nastąpiło zakończenie nauki
7. Wysokość wpisowego i czesnego oraz wysokość i terminy płatności rat regulują odrębne zarządzenia Kanclerza. Wszystkie opłaty uiszczane są przelewem na rachunek bankowy WSDG lub mogą być wnoszone bezpośrednio do kasy WSDG. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu opłat na rachunek WSDG lub datę wpływu opłat do kasy WSDG.
8. Za opóźnienie w płatnościach naliczane są odsetki umowne w wysokości 4,29% za 15 dni zwłoki dla studentów uiszczających czesne w ratach po 350,00 zł, 5% za 15 dni zwłoki dla studentów uiszczających czesne w ratach po 300,00 zł oraz 7,5% za 15 dni zwłoki dla studentów uiszczających czesne w ratach po 200,00 zł proporcjonalnie do ilości dni zwłoki, jednakże nie dłużej niż przez 15 dni opóźnienia. W przypadku zalegania przez Studenta we wnoszeniu czesnego lub jego poszczególnych rat przez okres przekraczający 15 dni, zostaje on zawieszony w prawach Studenta. Studenta przywraca się w jego prawach po uiszczeniu przez niego zaległych płatności wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 150 zł.
9. W przypadku powtarzania semestru Student ponosi z tego tytułu pełną odpłatność na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
10. Student przygotowujący pracę dyplomową ponosi dodatkową opłatę za przedłużenie praw studenckich zgodnie z § 24 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej, w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty miesiąc.
11. Student zmieniający system, formę lub kierunek kształcenia pokrywa koszty manipulacyjne tych zmian w wysokości 200 zł.
12.Student zmieniający kierunek kształcenia pokrywa koszty manipulacyjne tej zmiany w wysokości 400 zł.
13. Student ponosi dodatkowe opłaty za egzaminy i zaliczenia, których nie złożył w I terminie ustalonym w harmonogramie sesji w wysokości 100 zł.
14. Student ponosi dodatkową opłatę za egzaminy dyplomowe w wysokości 200 zł.
15. Za wydanie dokumentów i zaświadczeń Uczelnia pobiera opłaty w następującej wysokości:
a) za legitymację studencką - 5 zł,
b) za indeks - 4 zł,
c) za dyplom - 60 zł,
d) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,
e) za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł,
f) za poszczególne zaświadczenia - 5 zł.
g) za wydanie duplikatu dokumentów określonych w pkt a, b, c, d, e pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za oryginał.
16. Z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio w kasie, pobierana jest każdorazowo opłata manipulacyjna w wysokości 5% wpłacanej kwoty, nie mniejsza jednak niż 10 zł. Opłaty manipulacyjnej nie pobiera się przy opłacaniu wpisowego i I raty czesnego za I semestr, innych opłat manipulacyjnych wymienionych w Regulaminie, opłat za legitymację, indeks i zaświadczenia oraz przy wpłacaniu odsetek za zwłokę.
17. Z tytułu wpłaty dokonywanej bezpośrednio w kasie za pomocą karty płatnicznej pobierana jest prowizja w wysokości 3% wpłacanej kwoty. W takim przypadku nie pobiera się opłaty manipulacyjnej określonej w pkt 16.
18. W sytuacji rezygnacji ze studiów w WSDG lub nie podjęcia nauki albo skreślenia z listy studentów zwrot opłat nie przysługuje.
19. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z nauki może nastąpić z powodu:
a) śmierci członka rodziny (rodzice, współmałżonek, dziecko) po przedstawieniu stosownego dokumentu,
b) długotrwałej choroby udokumentowanej świadectwem lekarskim.
W powyższych sytuacjach studentowi przysługuje zwrot ostatniej raty pod warunkiem, że rezygnacja została zgłoszona przed upływem jednego miesiąca od daty jej wpłacenia.
20. Wyłącza się umownie możliwość dokonywania przez studenta cesji praw i obowiązków z umowy o naukę, zawartej z WSDG.
21. Regulacje dotyczące płatności rat czesnego stosuje się odpowiednio do wpłat czesnego za semestr z góry.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2005 r.
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing