Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
StudenciStypendia 
Szanowni Studenci

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) uprawnionymi do ubiegania się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa i przekazanych do dyspozycji Uczelni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Szczegółowe zasady udzielania studentom pomocy materialnej określa „Regulamin przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie”.

Pomoc materialna może być przyznana przez Uczelnię w formie:

a) stypendium socjalnego
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
c) stypendium na wyżywienie
d) stypendium mieszkaniowe
e) stypendium za wyniki w nauce
f) zapomogi

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być większa niż kwota określona w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj.: 569,00 zł. Rektor WSDG ma prawo obniżyć ten próg, jeśli np. Uczelnia ma za mało pieniędzy na stypendia w stosunku do potrzeb.
Przy ubieganiu się o stypendium student składa następujące dokumenty:
· poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium dostępny w Dziekanacie Uczelni oraz na stronie internetowej
· odpowiednie dokumenty potwierdzające dane wskazane w formularzu wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów dołączanych do wniosku o świadczenia pomocy materialnej.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż przyznawane przez Uczelnię stypendia socjalne pozwalały na całkowite pokrycie kosztów kształcenia studentów w trudnej sytuacji materialnej.
Wnioski o stypendium socjalne w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2005 / 2006 należy składać w Dziekanacie Uczelni do 31 października 2005 r.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów, w przypadku orzeczenia wobec Nich przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności stopnia niepełnosprawności.
Przy ubieganiu się o stypendium student składa następujące dokumenty:
· poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium dostępny w Dziekanacie Uczelni oraz na stronie internetowej
· odpowiednie dokumenty potwierdzające dane wskazane w formularzu wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów dołączanych do wniosku o świadczenia pomocy materialnej
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2005 / 2006 należy składać w Dziekanacie Uczelni do 31 października 2005 r.

STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE

Stypendium na wyżywienie przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów. Stypendium na wyżywienie może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium na wyżywienie nie może być większa niż kwota określona w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj.: 569,00 zł. Rektor WSDG ma prawo obniżyć ten próg, jeśli np. Uczelnia ma za mało pieniędzy na stypendia w stosunku do potrzeb.
Przy ubieganiu się o dopłatę do stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania student składa następujące dokumenty:
· poprawnie wypełniony formularz wniosku
o przyznanie stypendium dostępny w Dziekanacie Uczelni oraz na stronie internetowej
· odpowiednie dokumenty potwierdzające dane wskazane w formularzu wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów dołączanych do wniosku o świadczenia pomocy materialnej
Wnioski o stypendium na wyżywienie w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2005 / 2006 należy składać w Dziekanacie Uczelni do 31 października 2005 r.

STYPENDIUM MIESZKANIOWE

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do WSGD uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie może otrzymać stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Ze stypendium mieszkaniowego mogą korzystać studenci stale zamieszkujący w miastach w odległości powyżej 60 km, na terenach wiejskich w odległości powyżej 40 km od siedziby Uczelni.
Przy ubieganiu się o stypendium mieszkaniowe student składa następujące dokumenty:
· poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium dostępny w Dziekanacie Uczelni oraz na stronie internetowej
· oryginał rachunku wystawiony z tytułu wynajmu mieszkania, stancji bądź miejsca w domu studenckim lub innych dokumentów finansowych potwierdzających ponoszenie kosztów zakwaterowania w Warszawie
· zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy w Warszawie
· zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały poza Warszawą w odpowiedniej odległości od siedziby Uczelni.
Wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2005 / 2006 należy składać w Dziekanacie Uczelni do 31 października 2005 r.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymywać student, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen. Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane najlepszym studentom, niezależnie do kierunku i systemu studiów po ukończeniu I roku nauki wg listy rankingowej średniej ocen za poprzedni semestr w ramach przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej środków finansowych. Stypendium za wyniki w nauce otrzymują również studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopni na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje student, który założył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane w planie i programie studiów na dany semestr, zgodnie z harmonogramem sesji, oraz złożył w Dziekanacie Uczelni w terminie 16 dni od jej zakończenia indeks wraz z kartą egzaminacyjną.
Studenci starający się o to stypendium nie muszą składać żadnych dokumentów i podań. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia niebędący absolwentami WSDG, którzy chcą otrzymać stypendium za wyniki w nauce winni w terminie do 31 października 2005 r. dostarczyć zaświadczenie z uczelni, na której ukończyli studia pierwszego stopnia o wysokości średniej uzyskanej w ostatnim semestrze studiów.
Zasady wyliczania średniej oraz wysokość stypendium dla poszczególnych progów średniej ocen określa Rektor po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji oraz ilości środków finansowych będących w dyspozycji Uczelni.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego i stypendium za wyniki w nauce nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. w chwili obecnej 1.350,00 złotych.

ZAPOMOGI

Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapomogę. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub finansowymi, nagła utrata zatrudnienia przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody jak powódź, pożar. Zapomoga przeznaczona jest na pokrycie kosztów nauki studenta. Wysokość zapomogi nie może być wyższa niż kwota czesnego obowiązująca w danym semestrze. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w danym roku akademickim.
Przy ubieganiu się o zapomogę student składa następujące dokumenty:
· poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium dostępny w Dziekanacie Uczelni oraz na stronie internetowej
· odpowiednie dokumenty potwierdzające dane wskazane w formularzu wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów dołączanych do wniosku o świadczenia pomocy materialnej
Wniosek o przyznanie zapomogi należy składać w Dziekanacie Uczelni.


 
Formularze wniosków


Przed przystąpieniem do wypełnia wniosków proszę dokładnie zapoznać się z
instrukcją wypełniania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
oraz wykazem wymaganych dokumentów dołączanych do wniosku.

UWAGA!
WNIOSKI NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE, CZĘŚCIOWO WYPEŁNIONE LUB NIEKOMPLETNE (BEZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW) NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Prawnik WSDG podczas dyżuru na Uczelni (piątek 12.00 – 15.00) wyjaśnia kwestie prawne związane z systemem pomocy materialnej dla studentów.


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium na wyżywienie

Wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie zapomogi

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing