Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
PozostałeSzkoły policealne -Kraków 
INFORMACJE I ZAPISY – KRAKÓW
WARUNKI ZAPISU
SZKOŁY JEDNOROCZNE
SZKOŁY DWULETNIE
KIERUNKI I PROGRAMY STUDIUM JEDNOROCZNEGO
KIERUNKI I PROGRAMY STUDIUM DWULETNIEGO

INFORMACJE I ZAPISY – KRAKÓW

Ul. Kasprowicza 32
31-523 Kraków
tel. (012) 413 82 50, 413 49 89 tel. /fax (012) 411 78 33
poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00
sobota – niedziela 8.00 – 16.00
e-mail: krakow@wsdg.pl


W NASZYCH PLACÓWKACH OFERUJEMY:

- nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, działamy w oparciu o programy MEN
- zajęcia z najlepszymi w Polsce metodykami i praktykami,
- szkoła posiada własny budynek wyposażony w nowoczesne pracownie informatyczne, sale wykładowe oraz sprzęt dydaktyczny,
- bezpłatny i nieograniczony dostęp do internetu,
- niskie czesne przy jednocześnie wysokim poziomie nauczania,
- wygodny system opłat ratalnych,
- możliwość odbycia praktyk i warsztatów,
- zaświadczenia do WKU i ZUS,
- pomoc w zdobyciu pracy w renomowanych firmach (upoważnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia pośrednictwa pracy),
- absolwentom szkół preferencyjne przyjęcia na studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Działalności Gospodarczej w Warszawie.
Szeroki wachlarz specjalności z pewnością pozwoli Państwu wybrać interesujący kierunek i zdobyć atrakcyjny zawód.

Oferta szkoleniowa:

SZKOŁY JEDNOROCZNE (dwa semestry)
w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym

SZKOŁY DWULETNIE (cztery semestry)
w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym


 
WARUNKI ZAPISU

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest wniesienie wymaganych opłat oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale oraz kserokopia,
- podanie o przyjęcie do studium (na druku szkoły),
- 4 fotografie legitymacyjne,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (termin ważności 3 miesiące).
Opłaty (wpisowe + I rata) można wnosić przy zapisie w kasie szkoły lub przedstawić oryginał dowodu wpłaty na konto Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej:

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie
Kredyt Bank S.A. II O/Kraków
23 1500 1487 1214 8004 7562 0000

Przy jednorazowej wpłacie czesnego za semestr przysługuje 5% rabatu.

 
SZKOŁY JEDNOROCZNE

POLICEALNE NIEPUBLICZNE STUDIUM ZAWODOWE
jednoroczne studium w systemie: dziennym, wieczorowym i zaocznym

Policealne Niepubliczne Studium Zawodowe realizuje programy autorskie opracowane z udziałem posiadających międzynarodowe doświadczenia naukowców m.in. UŁ, UW, UJ oraz Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie. Zajęcia dydaktyczne mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo i dyplom Policealnego Niepublicznego Studium Zawodowego. Szkoła przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

Prawo i administracja
Rachunkowość
Informatyka
Logistyka
Psychologiczno-socjologiczny (Zarządzania Personelem)
Sekretarsko-asystencki
Hotelarsko-gastronomiczny
Hotelarstwo i turystyka zagraniczna
Marketing i organizacja reklama
Architektura krajobrazu
Projektowanie wnętrz
Stylizacja i makijaż
Menadżerski

Programy nauczania wszystkich kierunków znajdują się tutaj

 
SZKOŁY DWULETNIE

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE NR 40
SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

dwuletnie studium w systemie – dziennym, wieczorowym i zaocznym

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje programy nauczania MEN. Zajęcia dydaktyczne mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Nauka kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego w formie pisemnej i ustnej. Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo i dyplom na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułem technika.
Szkoła przygotowuje do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

Technik ekonomista
(finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw)
Technik informatyk
(grafika komputerowa, administrowanie sieci, bazy danych, programowanie)
Technik architekt
Technik prac biurowych
Technik obsługi ruchu turystycznego
Technik hotelarstwa
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik rachunkowości
Technik administracji

Programy nauczania wszystkich kierunków znajdują się tutaj


 
KIERUNKI I PROGRAMY STUDIUM JEDNOROCZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ

1 WSTĘP DO EKONOMII
2 RACHUNKOWOŚĆ
3 RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA: CDN, SYMFONIA
5 ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
6 PRAWO PODATKOWE
7 FINANSE
8 PRAWO PRACY
9 PODSTAWY INFORMATYKI
10 SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
11 PŁATNIK

SEKRETARSKO-ASYSTENCKI

1 ELEMENTY PRAWA
2 PRAWO PRACY
3 EKONOMIKA I ORGANIZACJA FIRMY
4 WYBRANE ZAGADNIENIA Z RACHUNKOWOŚCI
5 ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
6 ETYKA I ETYKIETA ZAWODOWA
7 PODSTAWY PSYCHOLOGII
8 KOMPUTERYZACJA PRAC BIUROWYCH
9 JĘZYK ANGIELSKI
10 IMAGE ZAWODOWY

PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNY
(zarządzanie personelem)

1 WYBRANE ZAGADNIENIA Z EKONOMII
2 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
3 PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI
4 PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI
5 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
6 PODSTAWY ZARZĄDZANIA
7 SOCJOLOGIA
8 TRENING ASERTYWNOŚCI
9 TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
10 INTELIGENCJA EMOCJONALNA
11 AUTOPREZENTACJA

INFORMATYKA

1 SYSTEMY OPERACYJNE
2 OPROGRAMOWANIE BIUROWE
3 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
4 SIECI KOMPUTEROWE
5 PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE
6 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
7 MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA
8 TECHNOLOGIE INTERNETOWE
9 ANIMACJE INTERNETOWE

HOTELARSTWO I TURYSTYKA ZAGRANICZNA

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 ORGANIZACJA TURYSTYKI W ŚWIECIE
3 PODSTAWY EKONOMII
4 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM
5 GEOGRAFIA TURYSTYCZNA POLSKI
6 GEOGRAFIA TURYSTYCZNA ŚWIATA
7 PRAWO CELNE I DEWIZOWE
8 GASTRONOMIA I ZASADY ŻYWIENIA
9 MARKETING W HOTELARSTWIE
10 LABORATORIUM KOMPUTEROWE

HOTELARSKO-GASTRONOMICZNY

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 EKONOMIKA I ORGANIZACJA HOTELARSTWA
3 ELEMENTY PRAWA
4 ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY W HOTELARSTWIE
5 WARUNKI SANITARNE W GASTRONOMII
6 GASTRONOMIA I ZASADY ŻYWIENIA
7 OBSŁUGA KONSUMENTA
8 TECHNIKA I KOMPUTERYZACJA PRAC BIUROWYCH
9 CATERING JAKO FORMA OBSŁUGI KLIENTA
10 KOMPOZYCJA POTRAW
11 KUCHNIE ŚWIATA
12 ORGANIZACJA PRZYJĘĆ
13 KULTURA I ETYKA ZAWODOWA
14 PODSTAWY PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I ORGANIZACJI PRACY

PRAWO I ADMINISTRACJA

1 WIEDZA O PAŃSTWIE I PRAWIE
2 PRAWO CYWILNE
3 PRAWO ADMINISTRACYJNE
4 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
5 PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH
6 PRAWO GOSPODARCZE
7 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
8 GOSPODARKA I GOSPODAROWANIE
9 RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA
10 SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
11 KOMPUTERY
12 ORGANIZACJA PRAC BIUROWYCH
13 POSTĘPOWANIE CYWILNE
14 JĘZYK ANGIELSKI

MARKETING I ORGANIZACJA REKLAMY

1 WSTĘP DO EKONOMII
2 PSYCHOLOGIA REKLAMY
3 ASPEKTY PRAWNE REKLAMY
4 LABORATORIUM KOMPUTEROWE
5 TECHNIKI REKLAMY
6 GRAFIKA KOMPUTEROWA
7 MARKETING
8 JĘZYK ANGIELSKI
9 PUBLIC RELATIONS
10 ORGANIZACJA REKLAMY

LOGISTYKA

1 PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI
2 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW
3 PRAWO PRACY
4 WSTĘP DO INFORMATYKI
5 MARKETING
6 PRAWO CELNE I PRZEWOZOWE
7 GOSPODARKA ZAPASAMI I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
8 LOGISTYKA OGÓLNA
9 LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
10 TOWAROZNAWSTWO
11 EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
12 JĘZYK ANGIELSKI
13 PRAWO HANDLOWE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

1 PODSTAWY ORGANIZACJI PRACY
2 RYSUNEK ODRĘCZNY
3 RYSUNEK TECHNICZNY
4 HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STYLÓW ARCHITEKTURY RÓŻNYCH EPOK
5 KOSZTORYSOWANIE I ELEMENTY PRAWA BUDOWLANEGO
6 GEOMETRIA WYKREŚLNA I PERSPEKTYWA
7 KOLORYSTYKA WNĘTRZA, ŚWIATŁO, ERGONOMIA
8 ELEMENTY DEKORACYJNE WNĘTRZA, KOMINKI, SCHODY I INNE; ROLA DOBORU TKANIN I ROŚLIN WE WNĘTRZU
9 ELEMENTY I ZASADY PROJEKTOWANIA; TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW; RÓŻNICE W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH POMIESZCZEŃ, REMONTY I MODERNIZACJE
10 PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE JAKO WSPOMAGANIE OBIEKTÓW
11 JĘZYK ANGIELSKI
12 WYCIECZKA – TARGI BUDOWLANE, MEBLOWE

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

1 ZNACZENIE TERENÓW ZIELENI I OGRODÓW
2 UKSZTAŁTOWANIE TERENU
3 BUDOWA DRÓG I NAWIERZCHNI
4 ELEMENTY ARCHITEKTURY OGRODOWEJ I WYPOSAŻENIE TERENÓW ZIELONYCH
5 ROŚLINY OZDOBNE NA TERENIE ZIELENI
6 PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH, RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY
7 ELEMENTY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI
8 PRAWNE PODSTAWY PODJĘCIA ROBÓT
9 PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
10 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
11 PROJEKTOWANIE Z UŻYCIEM KOMPUTERA
12 JĘZYK ANGIELSKI

STYLIZACJA I MAKIJAŻ

1 PODSTAWY KOSMETYKI I PIELĘGNACJI
2 WIEDZA O PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH
3 TECHNIKI MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
4 ALERGIE
5 ANALIZA KOLORYSTYCZNA
6 STYLIZACJA UBIORU
7 RYSUNEK
8 STYLIZACJA FRYZUR
9 CHARAKTERYZACJA TEATRALNA
10 PSYCHOLOGIA
11 ZDOBIENIE PAZNOKCI
12 DIETETYKA LEKARSKA

MENADŻERSKI

1 PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE
2 ZARYS PRAWA HANDLOWEGO I CYWILNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE EUROPEJSKIM
3 PODSTAWY PRAWA PODATKOWEGO
4 COACHING I TRENING INTERPERSONALNY
5 ZARYS PRAWA PRACY
6 ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY
7 MARKETING
8 ZARZĄDZANIE PERSONELEM
9 NEGOCJACJE W BIZNESIE
10 ETYKIETA MENADŻERA
11 TECHNIKI SPRAWNOŚCI MENADŻERSKICH
12 JĘZYK ANGIELSKI

 
KIERUNKI I PROGRAMY STUDIUM DWULETNIEGO

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 PODSTAWY EKONOMII
3 TECHNIKA BIUROWA
4 STATYSTYKA
5 ZASADY RACHUNKOWOŚCI
6 MARKETING
7 ELEMENTY PRAWA
8 PRZEDSIĘBIORCY
9 RACHUNKOWOŚĆ
10 FINANSE
11 PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA
12 KULTURA ZAWODU

TECHNIK HOTELARSTWA

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 JĘZYK NIEMIECKI
3 PODSTAWY EKONOMICZNO-PRAWNE
4 OBSŁUGA KONSUMENTA
5 ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY
6 TECHNIKA PRACY BIUROWEJ
7 USŁUGI TURYSTYCZNE
8 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
9 MARKETING W HOTELARSTWIE
10 ZASADY ŻYWIENIA I TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

TECHNIK INFORMATYK

1 Systemy operacyjne i sieci komputerowe
2 Oprogramowanie biurowe
3 Programowanie strukturalne i obiektowe
4 Urządzenia techniki komputerowej
5 Multimedia i grafika komputerowa
6 Język angielski zawodowy
7 Zajęcia specjalizacyjne

TECHNIK ADMINISTRACJI

1 PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE
2 PRAWO CYWILNE
3 PRAWO ADMINISTRACYJNE
4 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
5 PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH
6 GOSPODARKA I GOSPODAROWANIE
7 ZARYS STATYSTYKI
8 RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA
9 SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
10 TECHNIKA BIUROWA
11 ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
12 PRAWO GOSPODARCZE
13 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
14 JĘZYK ANGIELSKI

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

1 EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
2 MARKETING
3 ELEMENTY TOWAROZNAWSTWA
4 PUBLIC RELATIONS
5 ORGANIZACJA REKLAMY
6 PSYCHOLOGIA REKLAMY
7 PRAWO, ETYKA I KULTURA ZAWODU
8 JĘZYK ANGIELSKI
9 HISTORIA SZTUKI REKLAMY
10 PRACOWNIA TECHNIK REKLAMY
11 GRAFIKA KOMPUTEROWA
12 TECHNIKI POLIGRAFICZNE
13 FOTOGRAFIA REKLAMOWA
14 RYSUNEK I LITERNICTWO
15 PODSTAWY EKONOMII

TECHNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 JĘZYK NIEMIECKI
3 PODSTAWY EKONOMICZNO-PRAWNE
4 OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
5 ORGANIZACJA TURYSTYKI
6 TECHNIKA PRACY BIUROWEJ
7 GEOGRAFIA TURYSTYCZNA
8 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
9 MARKETING W TURYSTYCE

TECHNIK EKONOMISTA

1. Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania
2. Działalność podmiotu gospodarczego
3. Język obcy zawodowy w praktyce
4. Zasoby ludzkie jednostki organizacyjnej
5. Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa
6. Rozliczenia finansowe

TECHNIK PRAC BIUROWYCH

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 ORGANIZACJA GOSPODARKI W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ
3 ORGANIZACJA GOSPODARKI W SKALI MIKROEKONOMICZNEJ
4 ORGANIZACJA GOSPODARKI A USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWA
5 ORGANIZACJA BIURA FIRMY
6 ZASADY FUNKCJONOWANIA BIURA FIRMY
7 ZASADY I PRZEPISY BHP W BIURZE FIRMY
8 TECHNICZNE ŚRODKI PRACY BIUROWEJ
9 PODSTAWOWE TECHNIKI PRACY BIUROWEJ
10 KOMPUTER W PRACY BIUROWEJ
11 SPECJALIZACJA
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing