Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
PozostałeSzkoły policealne - Łódź 
INFORMACJE I ZAPISY – ŁÓDŹ
WARUNKI ZAPISU
SZKOŁY JEDNOROCZNE
SZKOŁY DWULETNIE
KIERUNKI I PROGRAMY STUDIUM JEDNOROCZNEGO
KIERUNKI I PROGRAMY STUDIUM DWULETNIEGO

INFORMACJE I ZAPISY – ŁÓDŹ

ul. Przybyszewskiego 99
93-126 Łódź
tel. (042) 250-54-17; tel. /fax (042) 250-54-18
poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00
sobota – niedziela 8.00 – 16.00
e-mail: wsdg.lodz@wsdg.pl


W NASZYCH PLACÓWKACH OFERUJEMY:

- nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, działamy w oparciu o programy MEN
- zajęcia z najlepszymi w Polsce metodykami i praktykami,
- szkoła posiada własny budynek wyposażony w nowoczesne pracownie informatyczne, sale wykładowe oraz sprzęt dydaktyczny,
- bezpłatny i nieograniczony dostęp do internetu,
- niskie czesne przy jednocześnie wysokim poziomie nauczania,
- wygodny system opłat ratalnych,
- możliwość odbycia warsztatów i praktyk w Hotelu Focus w Łodzi,
- zaświadczenia do WKU i ZUS,
- pomoc w zdobyciu pracy w renomowanych firmach (upoważnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia pośrednictwa pracy),
- absolwentom szkół preferencyjne przyjęcia na studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Działalności Gospodarczej w Warszawie.

Szeroki wachlarz specjalności z pewnością pozwoli Państwu wybrać interesujący kierunek i zdobyć atrakcyjny zawód.

Oferta szkoleniowa

SZKOŁY JEDNOROCZNE (dwa semestry)
w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym

SZKOŁY DWULETNIE (cztery semestry)
w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym


 
WARUNKI ZAPISU

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest wniesienie wymaganych opłat oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale oraz kserokopia,
- podanie o przyjęcie do studium (na druku szkoły),
- 4 fotografie legitymacyjne,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (termin ważności 3 miesiące).
Opłaty (wpisowe + I rata) można wnosić przy zapisie w kasie szkoły lub przedstawić oryginał dowodu wpłaty na konto Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej:

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie
Kredyt Bank S.A. II O/Łódź
81 15001546 121540052479 0000

Przy jednorazowej wpłacie czesnego za semestr przysługuje 5% rabatu.

 
SZKOŁY JEDNOROCZNE

POLICEALNE NIEPUBLICZNE STUDIUM ZAWODOWE

jednoroczne studium w systemie: dziennym, wieczorowym i zaocznym

Policealne Niepubliczne Studium Zawodowe realizuje programy autorskie opracowane z udziałem posiadających międzynarodowe doświadczenia naukowców m.in. UŁ, UW, UJ oraz Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie. Zajęcia dydaktyczne mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo i dyplom Policealnego Niepublicznego Studium Zawodowego. Szkoła przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.


Prawo i administracja
Rachunkowość
Informatyka
Logistyka
Psychologiczno-socjologiczny (Zarządzania Personelem)
Sekretarsko-asystencki
Hotelarsko-gastronomiczny
Hotelarstwo i turystyka zagraniczna
Badania marketingowe oraz badania satysfakcji klienta
Architektura krajobrazu i projektowanie ogrodów
Projektowanie wnętrz
Plastyka
Stylizacja, makijaż i fryzjerstwo
Menadżerski

Programy nauczania wszystkich kierunków znajdują się tutaj


 
SZKOŁY DWULETNIE

SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

PRYWATNE STUDIUM PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

dwuletnie studium w systemie – dziennym, wieczorowym i zaocznym

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje programy nauczania MEN. Zajęcia dydaktyczne mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Nauka kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego w formie pisemnej i ustnej. Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo i dyplom na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułem technika.
Szkoła przygotowuje do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

Technik ekonomista (finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw)
Technik handlowiec (handel zagraniczny, marketing)
Technik informatyk (grafika komputerowa, administrowanie sieci, bazy danych, programowanie)
Technik architekt
Technik prac biurowych
Technik technologii odzieży
Technik obsługi ruchu turystycznego
Technik hotelarstwa
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik rachunkowości
Technik administracji

Programy nauczania wszystkich kierunków znajdują się tutaj


 
KIERUNKI I PROGRAMY STUDIUM JEDNOROCZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ

1 WSTĘP DO EKONOMII
2 RACHUNKOWOŚĆ
3 RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA: CDN, SYMFONIA
5 ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
6 PRAWO PODATKOWE
7 FINANSE
8 PRAWO PRACY
9 PODSTAWY INFORMATYKI
10 SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
11 PŁATNIK

SEKRETARSKO-ASYSTENCKI

1 ELEMENTY PRAWA
2 PRAWO PRACY
3 EKONOMIKA I ORGANIZACJA FIRMY
4 WYBRANE ZAGADNIENIA Z RACHUNKOWOŚCI
5 ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
6 ETYKA I ETYKIETA ZAWODOWA
7 PODSTAWY PSYCHOLOGII
8 KOMPUTERYZACJA PRAC BIUROWYCH
9 JĘZYK ANGIELSKI
10 IMAGE ZAWODOWY

PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNY (zarządzanie personelem)

1 WYBRANE ZAGADNIENIA Z EKONOMII
2 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
3 PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI
4 PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI
5 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
6 PODSTAWY ZARZĄDZANIA
7 SOCJOLOGIA
8 TRENING ASERTYWNOŚCI
9 TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
10 INTELIGENCJA EMOCJONALNA
11 AUTOPREZENTACJA

INFORMATYKA

1 SYSTEMY OPERACYJNE
2 OPROGRAMOWANIE BIUROWE
3 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
4 SIECI KOMPUTEROWE
5 PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE
6 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
7 MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA
8 TECHNOLOGIE INTERNETOWE
9 ANIMACJE INTERNETOWE

HOTELARSTWO I TURYSTYKA ZAGRANICZNA

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 ORGANIZACJA TURYSTYKI W ŚWIECIE
3 PODSTAWY EKONOMII
4 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM
5 GEOGRAFIA TURYSTYCZNA POLSKI
6 GEOGRAFIA TURYSTYCZNA ŚWIATA
7 PRAWO CELNE I DEWIZOWE
8 GASTRONOMIA I ZASADY ŻYWIENIA
9 MARKETING W HOTELARSTWIE
10 LABORATORIUM KOMPUTEROWE

HOTELARSKO-GASTRONOMICZNY

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 EKONOMIKA I ORGANIZACJA HOTELARSTWA
3 ELEMENTY PRAWA
4 ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY W HOTELARSTWIE
5 WARUNKI SANITARNE W GASTRONOMII
6 GASTRONOMIA I ZASADY ŻYWIENIA
7 OBSŁUGA KONSUMENTA
8 TECHNIKA I KOMPUTERYZACJA PRAC BIUROWYCH
9 CATERING JAKO FORMA OBSŁUGI KLIENTA
10 KOMPOZYCJA POTRAW
11 KUCHNIE ŚWIATA
12 ORGANIZACJA PRZYJĘĆ
13 KULTURA I ETYKA ZAWODOWA
14 PODSTAWY PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I ORGANIZACJI PRACY

PRAWO I ADMINISTRACJA

1 WIEDZA O PAŃSTWIE I PRAWIE
2 PRAWO CYWILNE
3 PRAWO ADMINISTRACYJNE
4 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
5 PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH
6 PRAWO GOSPODARCZE
7 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
8 GOSPODARKA I GOSPODAROWANIE
9 RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA
10 SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
11 KOMPUTERY
12 ORGANIZACJA PRAC BIUROWYCH
13 POSTĘPOWANIE CYWILNE
14 JĘZYK ANGIELSKI

MARKETING I ORGANIZACJA REKLAMY

1 WSTĘP DO EKONOMII
2 PSYCHOLOGIA REKLAMY
3 ASPEKTY PRAWNE REKLAMY
4 LABORATORIUM KOMPUTEROWE
5 TECHNIKI REKLAMY
6 GRAFIKA KOMPUTEROWA
7 MARKETING
8 JĘZYK ANGIELSKI
9 PUBLIC RELATIONS
10 ORGANIZACJA REKLAMY

LOGISTYKA

1 PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI
2 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW
3 PRAWO PRACY
4 WSTĘP DO INFORMATYKI
5 MARKETING
6 PRAWO CELNE I PRZEWOZOWE
7 GOSPODARKA ZAPASAMI I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
8 LOGISTYKA OGÓLNA
9 LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
10 TOWAROZNAWSTWO
11 EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
12 JĘZYK ANGIELSKI
13 PRAWO HANDLOWE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

1 PODSTAWY ORGANIZACJI PRACY
2 RYSUNEK ODRĘCZNY
3 RYSUNEK TECHNICZNY
4 HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STYLÓW ARCHITEKTURY RÓŻNYCH EPOK
5 KOSZTORYSOWANIE I ELEMENTY PRAWA BUDOWLANEGO, EKSPERTYZY BUDOWLANE
6 GEOMETRIA WYKREŚLNA I PERSPEKTYWA
7 KOLORYSTYKA WNĘTRZA, ŚWIATŁO, ERGONOMIA
8 ELEMENTY DEKORACYJNE WNĘTRZA, KOMINKI, SCHODY I INNE; ROLA DOBORU TKANIN I ROŚLIN WE WNĘTRZU
9 ELEMENTY I ZASADY PROJEKTOWANIA; TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW; RÓŻNICE W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH POMIESZCZEŃ, REMONTY I MODERNIZACJE
10 PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE JAKO WSPOMAGANIE OBIEKTÓW
11 JĘZYK ANGIELSKI
12 WYCIECZKA – TARGI BUDOWLANE, MEBLOWE

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

1 ZNACZENIE TERENÓW ZIELENI
2 UKSZTAŁTOWANIE TERENU
3 BUDOWA DRÓG I NAWIERZCHNI
4 ELEMENTY ARCHITEKTURY OGRODOWEJ I WYPOSAŻENIE TERENÓW ZIELONYCH
5 ROŚLINY OZDOBNE NA TERENIE ZIELENI
6 PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH, RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY
7 ELEMENTY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI
8 PRAWNE PODSTAWY PODJĘCIA ROBÓT
9 PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
10 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
11 PROJEKTOWANIE Z UŻYCIEM KOMPUTERA
12 JĘZYK ANGIELSKI

STYLIZACJA I MAKIJAŻ

1 PODSTAWY KOSMETYKI I PIELĘGNACJI
2 WIEDZA O PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH
3 TECHNIKI MAKIJAŻU
4 ALERGIE
5 ANALIZA KOLORYSTYCZNA
6 STYLIZACJA UBIORU
7 RYSUNEK
8 STYLIZACJA FRYZUR
9 CHARAKTERYZACJA TEATRALNA
10 PSYCHOLOGIA
11 ZDOBIENIE PAZNOKCI

MENADŻERSKI

1 PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE
2 ZARYS PRAWA HANDLOWEGO I CYWILNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE EUROPEJSKIM
3 PODSTAWY PRAWA PODATKOWEGO
4 ZARYS PRAWA PRACY
5 ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY
6 MARKETING
7 ZARZĄDZANIE PERSONELEM
8 NEGOCJACJE W BIZNESIE
9 ETYKIETA MENADŻERA
10 TECHNIKI SPRAWNOŚCI MENADŻERSKICH
11 JĘZYK ANGIELSKI

PLASTYKA

1 RYSUNEK I MALARSTWO
2 KOMPOZYCJA
3 PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
4 PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA
5 LITERNICTWO
6 HISTORIA SZTUKI
7 PRAWO AUTORSKIE
 
KIERUNKI I PROGRAMY STUDIUM DWULETNIEGO

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 PODSTAWY EKONOMII
3 TECHNIKA BIUROWA
4 STATYSTYKA
5 ZASADY RACHUNKOWOŚCI
6 MARKETING
7 ELEMENTY PRAWA
8 PRZEDSIĘBIORCY
9 RACHUNKOWOŚĆ
10 FINANSE
11 PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA
12 KULTURA ZAWODU

TECHNIK HOTELARSTWA

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 JĘZYK NIEMIECKI
3 PODSTAWY EKONOMICZNO-PRAWNE
4 OBSŁUGA KONSUMENTA
5 ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY
6 TECHNIKA PRACY BIUROWEJ
7 USŁUGI TURYSTYCZNE
8 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
9 MARKETING W HOTELARSTWIE
10 ZASADY ŻYWIENIA I TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

TECHNIK INFORMATYK

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI
3 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
4 SYSTEMY OPERACYJNE
5 OPROGRAMOWANIE BIUROWE
6 MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA
7 SIECI KOMPUTEROWE
8 PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE
9 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
10 ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE

TECHNIK ADMINISTRACJI

1 PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE
2 PRAWO CYWILNE
3 PRAWO ADMINISTRACYJNE
4 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
5 PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH
6 GOSPODARKA I GOSPODAROWANIE
7 ZARYS STATYSTYKI
8 RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA
9 SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
10 TECHNIKA BIUROWA
11 ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
12 PRAWO GOSPODARCZE
13 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
14 JĘZYK ANGIELSKI

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

1 EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
2 MARKETING
3 ELEMENTY TOWAROZNAWSTWA
4 PUBLIC RELATIONS
5 ORGANIZACJA REKLAMY
6 PSYCHOLOGIA REKLAMY
7 PRAWO, ETYKA I KULTURA ZAWODU
8 JĘZYK ANGIELSKI
9 HISTORIA SZTUKI REKLAMY
10 PRACOWNIA TECHNIK REKLAMY
11 GRAFIKA KOMPUTEROWA
12 TECHNIKI POLIGRAFICZNE
13 FOTOGRAFIA REKLAMOWA
14 RYSUNEK I LITERNICTWO
15 PODSTAWY EKONOMII

TECHNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 JĘZYK NIEMIECKI
3 PODSTAWY EKONOMICZNO-PRAWNE
4 OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
5 ORGANIZACJA TURYSTYKI
6 TECHNIKA PRACY BIUROWEJ
7 GEOGRAFIA TURYSTYCZNA
8 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
9 MARKETING W TURYSTYCE

TECHNIK EKONOMISTA

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 PODSTAWY EKONOMII
3 TECHNIKA BIUROWA
4 STATYSTYKA
5 ZASADY RACHUNKOWOŚCI
6 MARKETING
7 ELEMENTY PRAWA
8 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW
9 RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
10 TECHNOLOGIA I TOWAROZNAWSTWO
11 PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA
12 KULTURA ZAWODU

TECHNIK PRAC BIUROWYCH

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 ORGANIZACJA GOSPODARKI W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ
3 ORGANIZACJA GOSPODARKI W SKALI MIKROEKONOMICZNEJ
4 ORGANIZACJA GOSPODARKI A USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWA
5 ORGANIZACJA BIURA FIRMY
6 ZASADY FUNKCJONOWANIA BIURA FIRMY
7 ZASADY I PRZEPISY BHP W BIURZE FIRMY
8 TECHNICZNE ŚRODKI PRACY BIUROWEJ
9 PODSTAWOWE TECHNIKI PRACY BIUROWEJ
10 KOMPUTER W PRACY BIUROWEJ
11 SPECJALIZACJA

TECHNIK ARCHITEKTURY

1 ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE
2 BUDOWNICTWO OGÓLNE
3 DOKUMENTACJA BUDOWLANA
4 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE
5 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
6 PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
7 MODELOWANIE I PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM
8 KOSZTORYSOWANIE
9 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ
10 UTRZYMANIE ZASOBÓW BUDOWLANYCH
11 SPECJALIZACJA

TECHNIK HANLOWIEC

1 JĘZYK ANGIELSKI
2 PODSTAWY EKONOMII
3 TECHNIKA BIUROWA
4 STATYSTYKA
5 ZASADY RACHUNKOWOŚCI
6 MARKETING
7 ELEMENTY PRAWA
8 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW
9 RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
10 TECHNOLOGIA I TOWAROZNAWSTWO
11 PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA
12 KULTURA ZAWODU

TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY

1 PODSTAWY PROJEKTOWANIA ODZIEŻY
2 PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA
3 PRACOWNIA MODELOWANIA
4 ORGANIZOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
5 PRACOWNIA WYTWARZANIA MODELI ODZIEŻY
6 ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE
7 WPROWADZENIE W ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z WZORNICTWEM I MODĄ
8 LITERNICTWO
9 RYSUNEK TECHNICZNY
10 RYSUNEK ODRĘCZNY
11 KOLORYSTYKA
12 KOSTIUMOLOGIA
13 ZASADY KOMPOZYCJI
14 KOMPUTEROWE STOPNIOWANIE SZABLONÓW
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing