Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
StudenciPraktyki studenckie 
PRAKTYKI STUDENCKIE
WARUNKI ZWALNIANIA Z PRAKTYK
REGULAMIN PRAKTYK

PRAKTYKI STUDENCKIE


Szanowni Studenci,
Poniższe informacje są dla Was szczególnie cenne!
Od praktyki do kariery...

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej przywiązuje dużą rolę do nowych form działania, które będą miały między innymi na celu jak najlepsze przygotowanie studentów Uczelni do zdobywania interesujących miejsc pracy w różnych prężnych i wiodących na rynku firmach i wielu instytucjach. Poprzez praktyki studenckie Uczelnia chciałaby ułatwić zarówno studentom, jak i absolwentom wejście na rynek pracy, planowanie ścieżki kariery zawodowej, czy też dobre przygotowanie odpowiednich dokumentów dla przyszłych potencjalnych pracodawców.
Zgodnie z programem studiów WSDG organizuje zawodowe praktyki studenckie dla studentów po II roku studiów. Do sprawowania nadzoru dydaktyczno -wychowawczego nad praktykami studentów powołano Kierownika praktyk studenckich, który jest przełożonym studentów odbywających praktyki oraz odpowiada za realizację praktyk zgodnie z zadaniami i ustalonym programem. Jest również upoważniony do rozstrzygania spraw związanych z przebiegiem praktyk.
Od lat WSDG współpracuje z wieloma renomowanymi firmami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, które oferują wakacyjne praktyki dla studentów Uczelni.
Należą do nich m.in.:
Bank Pekao S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., PKO Bank Polski S.A., Euro Bank S.A. Wydawnictwo „Murator”, Leroy Merlin, Geo Leasing Sp. z o.o.
We wszystkich naszych działaniach współpracujemy ściśle z Biurem Karier i wspólnie podejmujemy działania w zakresie:

  • poszukiwania ciekawych ofert praktyk,
  • pozyskiwania atrakcyjnych miejsc pracy,
  • informowania o targach pracy,
  • dostarczania informacji o sposobach podnoszenia kwalifikacji przez studentów,
  • przekazywania informacji o interesujących seminariach, szkoleniach, konkursach,
  • gromadzenia i przekazywania informacji o przedsiębiorstwach prowadzących działalność w kraju i za granicą,
  • prowadzenia bazy danych o firmach współpracujących z Uczelnią,
  • udzielania informacji dotyczących wymagań i oczekiwań firm wobec przyszłych pracowników.


W trakcie naszej pracy ciągle pojawiają się i są wprowadzane w życie nowe pomysły, możliwości i nowe rozwiązania. Stąd też w gromadzimy i uwzględniamy wszelkie Państwa sugestie i liczymy na szeroką współpracę.
Nie od dziś wiadomo, że w każdej dziedzinie życia dobra i szybka informacja, to klucz do sukcesu.


Kierownik praktyk studenckich
dr Iwona Przychocka
ul. Łabiszyńska 25,
wtorek godz. 9.40-10.40, pok. 209
tel. 814-32-37 w. 126
iwona@zigzag.pl


Zastępca kierownika praktyk studenckich
Dorota Modzelewska
ul. Łabiszyńska 25, Dziekanat WSDG
tel. 814-32-37 w. 104
dmodzelewska@wsdg.pl

 
WARUNKI ZWALNIANIA Z PRAKTYK

UCHWAŁA Nr 1 / 2006
Senatu Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie
z dnia 30.01.2006 r.w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki.


Senat Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, działając na podstawie
art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz 1365) postanawia co następuje:

§1

1. Zwalnia się z obowiązku odbycia praktyki zawodowej studentów, którzy:
- posiadają staż pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy wynoszący co najmniej dwa miesiące;
- są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz 1807 z póź. zm.);
- posiadają co najmniej dwumiesięczne doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami lub organizacjami pożytku publicznego.
2. Z obowiązku odbycia praktyki zawodowej zwolnieni są studenci, których doświadczenie związane z działalnością wymienioną w ust. 1 jest zbieżne z kierunkiem studiów studenta.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest na wniosek zainteresowanego studenta, składany w formie pisemnej Kierownikowi Praktyk Studenckich. Do wniosku o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk studenckich należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w ust. 1.

§2

Kierownik Praktyk Studenckich zwalnia studenta z obowiązku odbycia praktyk po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w §1 ust. 1 i 2.

Przewodniczący Senatu
Rektor Wyższej Szkoły
Działalności Gospodarczej
Prof. dr Ireneusz Michałków

 
REGULAMIN PRAKTYK

STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
W WYŻSZEJ SZKOLE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W WARSZAWIE

1. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie, zwana dalej „WSDG” organizuje studenckie praktyki zawodowe dla studentów WSDG, zwane dalej "praktykami".
2. Praktyki są integralną częścią studiów w WSDG, realizowaną zgodnie z programem studiów na danym kierunku kształcenia.
3. Praktyki są realizowane w terminach wynikających z planu studiów na danym kierunku kształcenia.
4. Praktyki są realizowane zgodnie z programem praktyk opracowanym dla danego kierunku kształcenia przez Kierownika praktyk i zatwierdzonego przez Senat WSDG.
5. Czas trwania praktyk dla danego kierunku studiów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004 , ze zm.).
6. Praktyka realizowana jest u przedsiębiorców, w organach administracji publicznej, zakładach opieki zdrowotnej lub innych jednostkach organizacyjnych, a także u rolników indywidualnych, zwanych dalej „zakładami pracy”, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WSDG a zakładem pracy. Porozumienie to powinno określać, w szczególności: podstawę odbywania praktyki, program praktyki, warunki oraz czas trwania praktyki.
7. Student uczestniczy w praktykach na podstawie skierowania wystawionego przez Kierownika praktyk.
8. Kierownik praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w wybranym przez studenta zakładzie pracy, bez konieczności zawierania porozumienia z WSDG, jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyk na danym kierunku kształcenia.
9. Przebieg praktyki dokumentowany jest w zeszycie praktyk.
10. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje Kierownik praktyk powołany przez Rektora. Szczegółowe obowiązki Kierownika praktyk określa Rektor WSDG.
11. Kierownik praktyk jest przełożonym studentów odbywających praktykę. Odpowiada On za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem. Kierownik praktyk jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z kierownictwem zakładu pracy, spraw związanych z przebiegiem praktyki.
12. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką indywidualnego studenta sprawuje opiekun praktyk. Opiekunem praktyk jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Rektora na wniosek Kierownika praktyk. Szczegółowe obowiązki opiekuna praktyk określa Kierownik praktyk.
13. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem praktyki w zakładzie pracy sprawuje kierownik zakładu pracy lub osoba przez Niego upoważniona.
14. WSDG sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk.
15. Zakład pracy jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego z WSDG, a w szczególności:
a. zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów zgodnie z programem praktyki,
b. zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ppoż. oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
c. nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki.
16. Do studentów odbywających praktyki stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy.
17. Student odbywający praktykę jest zobowiązany:
a. rozpocząć praktyki w miejscu i terminie wskazanym w skierowaniu,
b. zapoznać się z zakładowym regulaminem pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ppoż. oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
c. stosować się do obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy,
d. przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej,
e. stosować się do poleceń kierownictwa zakładu pracy, opiekuna praktyk i Kierownika praktyk,
f. pokryć koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz przejazdów do miejsca praktyki i z powrotem,
g. zawrzeć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki,
h. prowadzić dziennik praktyk.
18. Praktyki podlegają zaliczeniu i wpisowi do indeksu przez Kierownika praktyk na podstawie dokumentacji przebiegu praktyki, w szczególności dziennika praktyk, z zastrzeżeniem pkt 19.
19. Student może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyki, na zasadach określonych przez Senat WSDG. W takim przypadku podstawą do zaliczenia praktyki i wpisu do indeksu jest decyzja Kierownika praktyk o zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.
20. Z tytułu wykonywania praktyki studentowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
21. Odbywanie przez studenta praktyki nie zwalnia Go z obowiązków dotyczących płatności za naukę w WSDG.
22. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podpisania.

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing